Løgstrup Friplejehjem

RESUME
Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 var i høring i perioden fra 18. oktober til 13. december 2018.
Der indkom en statslig indsigelse (veto) mod planforslaget pga. arealudlæg i kystnærhedszone i Løgstrup.

Denne sag lægger op til en endelig vedtagelse af planforslaget – uden arealudlæg til boligformål i Løgstrup.

INDSTILLING
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag nr. 4 nævnte ændringer,
2. at bilag nr. 1 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (bilag nr. 5) godkendes.

BESLUTNING I ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 13-03-2019
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

SAGSFREMSTILLING
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 14) de indkomne bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg nr. 16. Udvalget besluttede, at

1.  Planforslaget bearbejdes med henblik på vedtagelse på et kommende møde uden boligarealer i Løgstrup.
2. Bemærkninger indkommet i høringsfasen giver ikke anledning til ændring af planforslaget.
3. I det videre arbejde med boligarealerne prioriteres området ved Hjarbækvej fremfor arealerne ved Kølsenvej i Løgstrup

Inddragelse og høring
Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 var i høring i perioden fra 18. oktober til 13. december 2018. Der blev udarbejdet en miljørapport sammen med planforslaget, som var i høring i samme periode. Der blev holdt borgermøde i Løgstrup den 14. november 2018.

Der indkom 14 høringssvar (se bilag 2 til Økonomiudvalgets møde 23. januar 2019, sag nr. 14). Bemærkningerne handler primært om kystnærhed, friplejehjem, grønne områder, mindre forslag til justering af afgrænsning samt sti/vejadgang. En statslig indsigelse havde karakter af veto mod planforslaget pga. arealudlæg i kystnærhedszone. (Løgstrup).

Notat med forvaltningens forslag til behandling af bemærkningerne kan ses i bilag nr. 1 til dagens møde.

Beskrivelse
Planforslaget har til formål, at sikre byudvikling i Bjerregrav, Bjerring, Løgstrup og Møldrup. Økonomi- og Erhvervsudvalgets besluttede 23. januar 2019 at justere planforslaget på baggrund af Erhvervsstyrelsens veto, så boligarealer udgår i Løgstrup. Bilag nr. 2 viser de arealer, der nu indgår i kommuneplantillæg nr. 16:

Bjerregrav: 3,1 hektar til boligformål (v/Herredsvejen og Rismarken)
Bjerring: 1,5 hektar til boligformål og 1,5 hektar til grønt område v/Vindumvej
Løgstrup: 1,5 hektar til almene formål (friplejehjem) v/Hjarbækvej samt 0,8 hektar til nye grønne områder + 1,4 hektar eksisterende grønt.

Møldrup: 6,5 hektar til boligformål ved Vestergade I alt 11,1 hektar til boligformål, 1,5 hektar til almene formål og 2,3 hektar til nye grønne områder.

Løgstrup
Alle boligarealer udgår, men området til friplejehjem bevares. De grønne områder udgår/reduceres. Inden for rammerne af den gældende kommuneplan er der mulighed for ca. 130 nye boliger i Løgstrup (se bilag nr. 2, side 2).
Det eksisterende grønne område v/Hjarbækvej syd for området til friplejehjem ændres alene mht. anvendelsen (fra grønt område til grønt med aktiviteter). Dette er uændret i forhold til det offentliggjorte forslag.

Erhvervsstyrelsen er på den baggrund frafaldet indsigelse (se bilag nr. 3).

 

Ændringer
De konkrete ændringer af planforslaget fremgår af bilag nr. 4. Forslaget til kommuneplantillæg nr. 16 kan ses her.
Erhvervsstyrelsen har tidligere bemærket, at planforslaget skal vurderes i forhold til risiko for oversvømmelse og erosion. Dette er sket som en naturlig del af screeningen af planforslaget, men det er ikke nævnt specifikt i planforslaget. Forholdet uddybes i redegørelsen. Ingen af områderne er udpeget som risikoområder i Viborg Kommunes klimatilpasningsplan, og der er taget højde for strømningsveje for overfladevand.

Miljørapport
Til planforslaget blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslaget.

Der er udarbejdet en miljørapport i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 16. Heri vurderes følgende emner nærmere.

  • Landskabelig påvirkning, herunder kystnærhed
  • Kulturmiljø
  • Dyre- og planteliv
  • Spil
  • Landskabelig påvirkning, herunder kystnærhed
  • devand
  • Overfladevand
  • Landbrug

Der er ikke kommet bemærkninger direkte til miljørapporten i høringsperioden, men flere bemærkninger vedrører forhold, som vurderes nærmere i miljørapporten. Bemærkningerne er inddraget i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag nr. 5. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.

Alternativer
Alternativer til at udtage boligarealer i Løgstrup ville være at udtage arealer andet sted i kommunen, om muligt inden for kystnærhedszonen. Dette vil berøre andre byers arealudlæg og kræve en ny proces og planlægning.

Tidsperspektiv
De to små områder i Bjerregrav (Rishøjen og syd for Herredsvejen) forventes at kunne realiseres umiddelbart efter, kommuneplantillægget er vedtaget.

Lokalplan for friplejehjem forventes vedtaget medio 2019.

For øvrige områder er der ikke fastlagt proces for lokalplanlægning.

Økonomiske forhold og konsekvenser
Overtagelsespligt offentlige formål
Kommunen har overtagelsespligt af arealer, der udlægges til almene formål. De 1,5 hektar, der udlægges til almene formål (friplejehjem) i Løgstrup er omfattet af overtagelsespligten. Hvis friplejehjemmet ikke realiseres, kan planlægningen overvejes ændret til boligformål ved senere planlægning.

Overtagelsespligt landbrug
Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år efter overførslen, kræve ejendommen overtaget af kommunen.

Dette gælder for Bjerregrav (området nord for Herredsvejen) og Møldrup, men ikke Bjerring, da arealet forbliver i landzone efter lokalplanlægning. Der er ikke indgået aftale med grundejerne i Møldrup og Bjerregrav om at fraskrive sig retten til, at kommunen overtager ejendommene. Medmindre Viborg Kommune ønsker at overtage arealerne, kan en sådan søges indgået inden udarbejdelse af lokalplan.

Det bemærkes, at hvis en udstykning eller et byggearbejde er i overensstemmelse med kommuneplanen, skal byrådet snarest udarbejde et forslag til lokalplan og derefter fremme sagen mest muligt.

Kommunen har varslet, at der kan blive tale om en frivillig udbygningsaftale i forbindelse med lokalplanlægning af områderne i Bjerring og Løgstrup til udvidelse/opgradering af veje. Begge steder mener lodsejerne ikke, det bør være deres udgift. Estimat af udgiften er i Bjerring ca. 160.00 kr. og i Løgstrup ca. 130.000 (1/3 af 390.000).

Juridiske og planmæssige forhold
Alle områder – undtagen Bjerring – forventes overført fra landzone til byzone i forbindelse med lokalplanlægning. Bjerring er en landzoneby.

I Bjerregrav forventes opført 4 tæt-lav boliger syd for Herredsvejen på baggrund af landzonetilladelse uden lokalplan.
Der er sideløbende med kommuneplantillæg 16 igangsat lokalplanlægning i Bjerregrav for Rishøjen (lokalplan 515) og for friplejehjem i Løgstrup (lokalplan 523).

BILAG

1 Åben Notat med behandling af høringssvar
2 Åben Kort med arealudlæg i de fire byer i kommuneplantillæg nr. 16 og Løgstrups arealer før
3 Åben Erhvervsstyrelsens frafald af indsigelse og forvaltningens anmodning herom
4 Åben Konkrete ændringsforslag i kommuneplantillæg nr. 16
5 Åben Udkast til sammenfattende miljøredegørelse

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.