Løgstrup Friplejehjem

Nyhedsbrev april 2019 for Løgstrup Friplejehjem indeholder oplysninger om:

Finansiering
Kommune - og lokalplan
Arkæologisk forundersøgelse
Tidsplan for byggeriet
Støttefest til fordel for Løgstrup Friplejehjem,
Støtteforeningen og indsamling,
Støtteforeningens generalforsamling.  

Læs nyhedsbrevet ved at klikke på dette link: Nyhedsbrev_april_2019_Løgstrup_Friplejehjem.pdf

Halfesten til fordel for Løgstrup Friplejehjem blev en stor succes med glade deltagere.
Overskuddet på
over 50.000 kr. går udelukkende til Løgstrup Friplejehjem.

Men dette gode resultat er kun et vigtig skridt på vejen mod at indsamle de nødvendige økonomiske midler,
som borgere i lokalområdet helst skal bidrage med, for at få udbetalt tilsagnsmidlerne fra puljer og fonde.

Derfor er Støtteforeningen i gang med at udtænke gode ideer og planer for at tilvejebringe yderligere beløb
for at opnå
målet på 600.000 kr.

Udover en merpris fra gæsterne, udgør sponsorater og donationer en stor og vigtig del af overskuddet,
og disse midler
blev givet direkte i forbindelse med afvikling af halfesten.
Der er også ydet en masse frivilligt arbejde for at få arrangementet op at stå.

Aftenen startede med buffet leveret af slagter Storm, og senere havde Løgstrup Bageri bagt dejlige kager.
Undervejs fortalte formanden for Løgstrup Friplejehjem Anders Jensen om sidste nyt om friplejehjemmet.
Alt går planmæssigt, og finansiering, boligkvote og certificering er på plads.
Senest har Kommunen vedtaget et kommuneplantillæg, og herefter skal der udarbejdes en lokalplan.
Aktuelt foretager Viborg Museum en arkæologisk forundersøgelse på arealet.
Byggeriet af Løgstrup Friplejehjem
forventes påbegyndt til september og at stå færdigt i august 2020.

Før og efter spisningen spillede Henning Pedersen, og den erfarne herre levede op til at være en god
og alsidig musiker
og spillede det bedste musik fra 1960'erne og frem til i dag - på såvel keyboard, sang
og saxofon. Senere på aftenen fik
han folk på dansegulvet, og mange talte om, at det var dejligt at få
genoplivet et rigtig gammeldags halbal.

         Henning Pedersen              Jette Torp og Jan Kaspersen                     

Efter spisningen stod Jette Torp og Jan Kaspersen klar til at underholde, og repertoiret spændte vidt fra
irske og skotske
sange til Carpenters og Anne Linnet, men også Jette Tops egne sange. 
Nogle af sangene fik et par ord med på vejen
på grund af en historie eller en personlig betydning. 

Jette Torp sang og spillede guitar og Jan Kaspersen sang og spillede på guitar, sax og fløjte. 
Deres fremragende stemmer fik alle til at lytte, men publikum blev også inviteret til at synge med.
Jette Torp talte ligefrem om at oprette et Løgstrup kor.

Indsamlingsfesten har ikke kunnet lade sig gøre uden følgende sponsorer: Slagter Storm, Dagli´Brugsen,
Løgstrup Bageri, Zebnet APS, Løgstrup Auto, Blomster Bixen, Bækkelund by Mank, Kølsen Smedie & Blik,
Lions Club Viborg, Vestergaard Konstruktion APS, Tommy, Karen og Per fra Løgstrup-Hallen.
En stor tak til dem.

Det blev i sandhed en dejlig aften med lækker mad, god musik og underholdning og dansen gik lystigt.
Men sidst men ikke mindst gav det et godt økonomisk resultat til Løgstrup Friplejehjem.
Bestyrelsen er meget glade for den store støtte, og udtrykker en stor tak til alle, der har medvirket hertil.                                                                                                                                                         

RESUME
Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 var i høring i perioden fra 18. oktober til 13. december 2018.
Der indkom en statslig indsigelse (veto) mod planforslaget pga. arealudlæg i kystnærhedszone i Løgstrup.

Denne sag lægger op til en endelig vedtagelse af planforslaget – uden arealudlæg til boligformål i Løgstrup.

INDSTILLING
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag nr. 4 nævnte ændringer,
2. at bilag nr. 1 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (bilag nr. 5) godkendes.

BESLUTNING I ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 13-03-2019
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

SAGSFREMSTILLING
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 14) de indkomne bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg nr. 16. Udvalget besluttede, at

1.  Planforslaget bearbejdes med henblik på vedtagelse på et kommende møde uden boligarealer i Løgstrup.
2. Bemærkninger indkommet i høringsfasen giver ikke anledning til ændring af planforslaget.
3. I det videre arbejde med boligarealerne prioriteres området ved Hjarbækvej fremfor arealerne ved Kølsenvej i Løgstrup

Inddragelse og høring
Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 var i høring i perioden fra 18. oktober til 13. december 2018. Der blev udarbejdet en miljørapport sammen med planforslaget, som var i høring i samme periode. Der blev holdt borgermøde i Løgstrup den 14. november 2018.

Der indkom 14 høringssvar (se bilag 2 til Økonomiudvalgets møde 23. januar 2019, sag nr. 14). Bemærkningerne handler primært om kystnærhed, friplejehjem, grønne områder, mindre forslag til justering af afgrænsning samt sti/vejadgang. En statslig indsigelse havde karakter af veto mod planforslaget pga. arealudlæg i kystnærhedszone. (Løgstrup).

Notat med forvaltningens forslag til behandling af bemærkningerne kan ses i bilag nr. 1 til dagens møde.

Beskrivelse
Planforslaget har til formål, at sikre byudvikling i Bjerregrav, Bjerring, Løgstrup og Møldrup. Økonomi- og Erhvervsudvalgets besluttede 23. januar 2019 at justere planforslaget på baggrund af Erhvervsstyrelsens veto, så boligarealer udgår i Løgstrup. Bilag nr. 2 viser de arealer, der nu indgår i kommuneplantillæg nr. 16:

Bjerregrav: 3,1 hektar til boligformål (v/Herredsvejen og Rismarken)
Bjerring: 1,5 hektar til boligformål og 1,5 hektar til grønt område v/Vindumvej
Løgstrup: 1,5 hektar til almene formål (friplejehjem) v/Hjarbækvej samt 0,8 hektar til nye grønne områder + 1,4 hektar eksisterende grønt.

Møldrup: 6,5 hektar til boligformål ved Vestergade I alt 11,1 hektar til boligformål, 1,5 hektar til almene formål og 2,3 hektar til nye grønne områder.

Løgstrup
Alle boligarealer udgår, men området til friplejehjem bevares. De grønne områder udgår/reduceres. Inden for rammerne af den gældende kommuneplan er der mulighed for ca. 130 nye boliger i Løgstrup (se bilag nr. 2, side 2).
Det eksisterende grønne område v/Hjarbækvej syd for området til friplejehjem ændres alene mht. anvendelsen (fra grønt område til grønt med aktiviteter). Dette er uændret i forhold til det offentliggjorte forslag.

Erhvervsstyrelsen er på den baggrund frafaldet indsigelse (se bilag nr. 3).

Læs mere: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 16 bl.a. for Løgstrup

Søndagstur til friplejehjemsområdet

Søndag formiddag d. 13. jan. skridtede vi i bestyrelsen beliggenheden af friplejehjemmet af på det planlagte areal over for Hjarbækvej 50. Vejret var noget mere køligt og regnfuldt end på dette flotte sommerbillede, hvor man ser udover arealet med Himmerlandsstien og Løgstrup Hallen i baggrunden.

Vi fik en god oplevelse af placeringen af plejehjemmet, som giver nærhed til både idrætsliv og til naturen der skråner ned mod Hjarbæk. Efter opmåling af byggeriet holdt bestyrelsen møde over en kop kaffe og gennemgik de foreløbige tegninger til friplejehjemmet. Her har vi samlet masser af inspiration og gode idéer fra vores besøg på både Klejtrup Friplejehjem og senest på Frederiks Friplejehjem.

Fra disse besøg har vi fra personalet og bestyrelse fået deres oplevelse af funktionaliteten i plejehjemmene og hvad der evt. kan være med til at forbedre en i øvrigt meget velfungerende plejehjemsbygning. Vi vil derfor genbruge de tegninger, som både Klejtrup og Frederiks Friplejehjem er bygget efter, men med vores egne mindre forbedringer.

Det er desuden meget tilfredsstillende, at vi nu har fået tilkendegivelser fra både kreditforening og bank om de nødvendige lån til både byggefasen og til driften herefter. Nu afventer vi blot, at kommuneplantillægget bliver vedtaget på økonomiudvalgsmødet d. 23. januar, så vi kan komme videre med projektering og udbudsmateriale. Vi skal gerne være så langt med byggeriet, at vi kan lukke det inden næste vinter sætter ind.

Vi vil i bestyrelsen tage på endnu en studietur inden længe til Hobro Friplejehjem, som åbner i februar. Det er et noget andet byggeri end det vi planlægger efter, men vi kan helt sikkert også få god inspiration herfra til de sidste finesser og til den daglige drift.

Anders Jensen, fmd.

  Mange deltagere i borgermødet 14.11.2018

140 borgere deltog i mødet om friplejehjem og byudvikling i Løgstrup.

Kommunen havde inviteret til borgermødet om de nye boligområder, som friplejehjemmet udgør en del af.
Formanden for Teknisk Udvalg Johannes Vesterby bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Herefter gennemgik planlægger Anette Vinther en række slides, og hun oplyste, at der i forbindelse med kommuneplanen
var indkommet forslag fra Løgstrup om nye boligområder. Politikerne havde besluttet at imødekomme nogle af disse forslag
med ca. 10 ha til nye boligområder i Løgstrup by. Samtidig skulle et areal til institutionsformål i Løgstrup undersøges.

Kommunen havde udvalgt 2 områder til byudvikling, nemlig på Kølsenvej og Hjarbækvej.
På Kølsenvej er boligarealet en fortsættelse af Villumhøj, og der bliver tale om 6,3 hektar til boliger og 2,7 hektar til grønt
område. På Hjarbækvej er der afsat 5,2 hektar til boliger, 1,5 hektar til almene formål (friplejehjem) og 4 hektar til et grønt
område, som kan anvendes til idrætsformål. 

Der er udarbejdet en miljørapport, der beskriver de landskabelige påvirkninger og kystnærhed med dyre- og planteliv og
landbrug. Kommunen har vurderet, at der ikke er andre alternativer til boligområder væk fra kysten,
og Løgstrups struktur med nærhed til skolen og Himmerlandsstien taler også for et boligområde. På Kølsenvej bliver de
højeste beliggende arealer mod skoven friholdt for byggeri, og på Hjarbækvej vil der ske en afpasning af terrænet.

Flere lodsejere har i enighed fremsat ønske til kommunen om at udstykke på området ved Hjarbækvej. Der bliver fælles
vejadgang til boligerne og friplejehjemmet.


Kommunen har foretaget trafiktælling i her i 2018 og vurderet, at Hjarbækvej, der er en overordnet indfaldsvej,
har tilstrækkelig kapacitet til at klare de ekstra biler fra friplejehjemmet og de nye boliger.

Læs mere: Borgermøde 14. 11. 2018 om friplejehjem og byudvikling i Løgstrup

Nyhedsbrev med status for Løgstrup Friplejehjem med oplysning om beliggenhed,
kommune- og lokalplan, finansiering og Støtteforeningen
.

nyhedsbrev Phone

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.