Løgstrup Friplejehjem

RESUME
Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 var i høring i perioden fra 18. oktober til 13. december 2018.
Der indkom en statslig indsigelse (veto) mod planforslaget pga. arealudlæg i kystnærhedszone i Løgstrup.

Denne sag lægger op til en endelig vedtagelse af planforslaget – uden arealudlæg til boligformål i Løgstrup.

INDSTILLING
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

1. at planforslagene vedtages endeligt med de i bilag nr. 4 nævnte ændringer,
2. at bilag nr. 1 ”Notat med behandling af høringssvar” sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar, og
3. at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (bilag nr. 5) godkendes.

BESLUTNING I ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 13-03-2019
Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

SAGSFREMSTILLING
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 14) de indkomne bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg nr. 16. Udvalget besluttede, at

1.  Planforslaget bearbejdes med henblik på vedtagelse på et kommende møde uden boligarealer i Løgstrup.
2. Bemærkninger indkommet i høringsfasen giver ikke anledning til ændring af planforslaget.
3. I det videre arbejde med boligarealerne prioriteres området ved Hjarbækvej fremfor arealerne ved Kølsenvej i Løgstrup

Inddragelse og høring
Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 var i høring i perioden fra 18. oktober til 13. december 2018. Der blev udarbejdet en miljørapport sammen med planforslaget, som var i høring i samme periode. Der blev holdt borgermøde i Løgstrup den 14. november 2018.

Der indkom 14 høringssvar (se bilag 2 til Økonomiudvalgets møde 23. januar 2019, sag nr. 14). Bemærkningerne handler primært om kystnærhed, friplejehjem, grønne områder, mindre forslag til justering af afgrænsning samt sti/vejadgang. En statslig indsigelse havde karakter af veto mod planforslaget pga. arealudlæg i kystnærhedszone. (Løgstrup).

Notat med forvaltningens forslag til behandling af bemærkningerne kan ses i bilag nr. 1 til dagens møde.

Beskrivelse
Planforslaget har til formål, at sikre byudvikling i Bjerregrav, Bjerring, Løgstrup og Møldrup. Økonomi- og Erhvervsudvalgets besluttede 23. januar 2019 at justere planforslaget på baggrund af Erhvervsstyrelsens veto, så boligarealer udgår i Løgstrup. Bilag nr. 2 viser de arealer, der nu indgår i kommuneplantillæg nr. 16:

Bjerregrav: 3,1 hektar til boligformål (v/Herredsvejen og Rismarken)
Bjerring: 1,5 hektar til boligformål og 1,5 hektar til grønt område v/Vindumvej
Løgstrup: 1,5 hektar til almene formål (friplejehjem) v/Hjarbækvej samt 0,8 hektar til nye grønne områder + 1,4 hektar eksisterende grønt.

Møldrup: 6,5 hektar til boligformål ved Vestergade I alt 11,1 hektar til boligformål, 1,5 hektar til almene formål og 2,3 hektar til nye grønne områder.

Løgstrup
Alle boligarealer udgår, men området til friplejehjem bevares. De grønne områder udgår/reduceres. Inden for rammerne af den gældende kommuneplan er der mulighed for ca. 130 nye boliger i Løgstrup (se bilag nr. 2, side 2).
Det eksisterende grønne område v/Hjarbækvej syd for området til friplejehjem ændres alene mht. anvendelsen (fra grønt område til grønt med aktiviteter). Dette er uændret i forhold til det offentliggjorte forslag.

Erhvervsstyrelsen er på den baggrund frafaldet indsigelse (se bilag nr. 3).

Læs mere: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 16 bl.a. for Løgstrup

Søndagstur til friplejehjemsområdet

Søndag formiddag d. 13. jan. skridtede vi i bestyrelsen beliggenheden af friplejehjemmet af på det planlagte areal over for Hjarbækvej 50. Vejret var noget mere køligt og regnfuldt end på dette flotte sommerbillede, hvor man ser udover arealet med Himmerlandsstien og Løgstrup Hallen i baggrunden.

Vi fik en god oplevelse af placeringen af plejehjemmet, som giver nærhed til både idrætsliv og til naturen der skråner ned mod Hjarbæk. Efter opmåling af byggeriet holdt bestyrelsen møde over en kop kaffe og gennemgik de foreløbige tegninger til friplejehjemmet. Her har vi samlet masser af inspiration og gode idéer fra vores besøg på både Klejtrup Friplejehjem og senest på Frederiks Friplejehjem.

Fra disse besøg har vi fra personalet og bestyrelse fået deres oplevelse af funktionaliteten i plejehjemmene og hvad der evt. kan være med til at forbedre en i øvrigt meget velfungerende plejehjemsbygning. Vi vil derfor genbruge de tegninger, som både Klejtrup og Frederiks Friplejehjem er bygget efter, men med vores egne mindre forbedringer.

Det er desuden meget tilfredsstillende, at vi nu har fået tilkendegivelser fra både kreditforening og bank om de nødvendige lån til både byggefasen og til driften herefter. Nu afventer vi blot, at kommuneplantillægget bliver vedtaget på økonomiudvalgsmødet d. 23. januar, så vi kan komme videre med projektering og udbudsmateriale. Vi skal gerne være så langt med byggeriet, at vi kan lukke det inden næste vinter sætter ind.

Vi vil i bestyrelsen tage på endnu en studietur inden længe til Hobro Friplejehjem, som åbner i februar. Det er et noget andet byggeri end det vi planlægger efter, men vi kan helt sikkert også få god inspiration herfra til de sidste finesser og til den daglige drift.

Anders Jensen, fmd.

  Mange deltagere i borgermødet 14.11.2018

140 borgere deltog i mødet om friplejehjem og byudvikling i Løgstrup.

Kommunen havde inviteret til borgermødet om de nye boligområder, som friplejehjemmet udgør en del af.
Formanden for Teknisk Udvalg Johannes Vesterby bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Herefter gennemgik planlægger Anette Vinther en række slides, og hun oplyste, at der i forbindelse med kommuneplanen
var indkommet forslag fra Løgstrup om nye boligområder. Politikerne havde besluttet at imødekomme nogle af disse forslag
med ca. 10 ha til nye boligområder i Løgstrup by. Samtidig skulle et areal til institutionsformål i Løgstrup undersøges.

Kommunen havde udvalgt 2 områder til byudvikling, nemlig på Kølsenvej og Hjarbækvej.
På Kølsenvej er boligarealet en fortsættelse af Villumhøj, og der bliver tale om 6,3 hektar til boliger og 2,7 hektar til grønt
område. På Hjarbækvej er der afsat 5,2 hektar til boliger, 1,5 hektar til almene formål (friplejehjem) og 4 hektar til et grønt
område, som kan anvendes til idrætsformål. 

Der er udarbejdet en miljørapport, der beskriver de landskabelige påvirkninger og kystnærhed med dyre- og planteliv og
landbrug. Kommunen har vurderet, at der ikke er andre alternativer til boligområder væk fra kysten,
og Løgstrups struktur med nærhed til skolen og Himmerlandsstien taler også for et boligområde. På Kølsenvej bliver de
højeste beliggende arealer mod skoven friholdt for byggeri, og på Hjarbækvej vil der ske en afpasning af terrænet.

Flere lodsejere har i enighed fremsat ønske til kommunen om at udstykke på området ved Hjarbækvej. Der bliver fælles
vejadgang til boligerne og friplejehjemmet.


Kommunen har foretaget trafiktælling i her i 2018 og vurderet, at Hjarbækvej, der er en overordnet indfaldsvej,
har tilstrækkelig kapacitet til at klare de ekstra biler fra friplejehjemmet og de nye boliger.

Læs mere: Borgermøde 14. 11. 2018 om friplejehjem og byudvikling i Løgstrup

Nyhedsbrev med status for Løgstrup Friplejehjem med oplysning om beliggenhed,
kommune- og lokalplan, finansiering og Støtteforeningen
.

nyhedsbrev Phone

Løgstrup Friplejehjem i naturskønt område

Den 25.04.2018 blev der afholdt et borgemøde om Løgstrup Friplejehjem, og borgerne var mødt talstærkt op for at høre
nærmere om planlægningen af det kommende friplejehjem. I alt kom der knap 100 borgere.

 Deltagere på borgermødet


Bestyrelsen af ”Den Selvejende Institution Løgstrup Friplejehjem”, der består af Anders Jensen, Gudrun Bjerregaard,
Uffe B. Madsen, Finn Jensen, Birte Philips og konsulent Jon Pugholm kom med diverse oplæg.

Bestyrelsen oplyste om formål, vision og værdigrundlag for friplejehjemmet. Der blev også fortalt, hvilken betydning friplejehjemmet vil få for Løgstrup-området. Her tænkes på ansættelse af personale til både pleje, køkken - og pedelarbejde.
Det betyder arbejdspladser til byen, og borgere i Løgstrup-området har mulighed for at søge disse jobs. 


Et friplejehjem kan også få stor betydning for Løgstrups butiksliv, der får mulighed for at blive leverandør af varer og ydelser. Udover brugsen, bageren og slagter kan der f.eks. blive brug for en frisør, læge m.v.

Efter reglerne skal friplejehjemsbyggeriet i udbud, men bestyrelsen ser gerne, at byggeriet kan give beskæftigelse til nogle af lokalområdets håndværksvirksomheder.

I lighed med et kommunalt plejehjem visiterer kommunen borgere til et friplejehjem, og reglerne er de samme med hensyn til kommunale ydelser og takster m.v. til beboerne.

Læs mere: Velbesøgt borgermøde 25. 04. 2018  om Løgstrup Friplejehjem                                        

Pressemedddelelse


FRIPLEJEHJEM I LØGSTRUP


Løgstrup er en centerby i vækst og med et stort opland, så der er behov for et friplejehjem.

Derfor har en arbejdsgruppe taget initiativ til at etablere et friplejehjem i Løgstrup.

Da Løgstrup ikke har et plejehjem i dag, bliver ældre borgere med behov for pleje placeret på andre plejehjem i kommunen. Det betyder, at de ældre bliver revet ud af deres lokalsamfund,
hvor de har boet i en årrække og har deres sociale liv. De får ikke besøg af jævnaldrene fra deres lokalområde på grund af manglende kørekort og muligheder for bus transport m.v.

Friplejehjem er et godt supplement til de kommunale plejehjem. Borgerne får mulighed for at vælge mellem privat og kommunal, og reglerne er ens med hensyn til plejeboliger, kommunale ydelser og takster m.v. til beboerne. I lighed med et kommunalt plejehjem visiterer kommunen borgere til et friplejehjem.

Læs mere: Pressemeddelelse - Løgstrup Friplejehjem

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.